Warunki pełnomocnictwa

I. Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy dokument określa ogólne warunki pełnomocnictwa udzielanego przez Klienta Platformy Internetowej www.royal-alkohole.pl, prowadzonej przez SKLEP ROYAL MARKOWE ALKOHOLE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą w Raciborzu, ul. Opawska 23/13, 47-400 Racibórz, zarejestrowana przez Sąd Rejonowy w Gliwicach, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, nr KRS: 0000872401, NIP 6392021105, REGON 387642135, o kapitale zakładowym w wysokości: 5 000,00 zł, zwana dalej Sprzedawcą.

II. Definicje

 1. Klient – osoba fizyczna, która ukończyła 18 lat, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będącą osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która dokonuje Zamówienia w ramach Platformy Internetowej.
 2. Kodeks Cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.);
 3. Warunki pełnomocnictwa – niniejszy dokument;
 4. Towar – produkt prezentowany w Platformie Internetowej, którego opis jest dostępny przy każdym z prezentowanych produktów;
 5. Umowa sprzedaży – Umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, zawarta pomiędzy Sprzedawcą a Klientem;
 6. Pełnomocnik – osoba fizyczna, która ukończyła 18 lat, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, będąca pracownikiem Sklepu Stacjonarnego, której Klient udziela za pośrednictwem Platformy Internetowej, pełnomocnictwa szczególnego do odbioru w jego imieniu Towaru ze Sklepu stacjonarnego;  
 7. Platforma Internetowa – witryna internetowa znajdująca się pod adresem www.royal-alkohole.pl, służąca do składania Zamówień oraz sprzedaży Towarów.
 8. Sklep stacjonarny – punkt sprzedaży prowadzony przez Sprzedawcę, pod następującym adresem: ul. Opawska 23, 47-400 Racibórz,  w  którym dochodzi do wydania i odbioru Towaru zamówionego za pośrednictwem Platformy Internetowej.
 9. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży, określające w szczególności rodzaj i liczbę Towaru.

III. Pełnomocnik

 1. Poprzez udzielenie pełnomocnictwa, Klient upoważnia Pełnomocnika do odbioru Towaru w jego imieniu, ze Sklepu stacjonarnego Sprzedawcy i dostarczenia go na adres wskazany przez Klienta w Zamówieniu.
 2. Warunkiem skorzystania z usług Pełnomocnika jest zaakceptowanie checkboxa dostępnego na stronach internetowych Platformy Internetowej oraz podania wymaganych danych osobowych.
 3. [HK1] 
 4. Pełnomocnictwo jest jednorazowym upoważnieniem dotyczącym Umowy sprzedaży zawartej między Klientem a Sprzedawcą.
 5. Pełnomocnik może udzielać dalszych pełnomocnictw w zakresie odbioru Towaru ze Sklepu stacjonarnego i dostarczenia go na wskazany przez Klienta adres.
 6. Pełnomocnik dostarcza Towar Klientowi, który ukończył 18 lat oraz, którego zachowanie wskazuje, że jest trzeźwy.
 7. Pełnomocnik, po odbiorze Towaru, może dostarczyć Klientowi Towar samodzielnie lub:
  1. za pośrednictwem firmy kurierskiej;
  1. za pośrednictwem operatora pocztowego;
  1. dostarczone do Paczkomatu.
 8. Dostawa Towarów przez Pełnomocnika jest ograniczona do terytorium Unii Europejskiej oraz jest realizowana na adres wskazany przez Klienta w trakcie składania Zamówienia.
 9. Pełnomocnik realizuję wysyłkę Towaru w ciągu 3 dni roboczych od dnia odbioru Towaru ze Sklepu stacjonarnego.

IV. Wynagrodzenie Pełnomocnika

 1. Pełnomocnik świadczy swoje usługi odpłatnie.
  1. Wysokość wynagrodzenia pełnomocnika jest podawana w polskich złotych, na stronach Platformy Internetowej i zawiera wszystkie składniki, w tym podatek VAT, cła i inne opłaty.
  1. Wysokość wynagrodzenia jest każdorazowo wskazywana w formularzu Zamówienia na Platformie Internetowej.
  1. Wynagrodzenie Pełnomocnika Klient uiszcza wraz z zapłatą ceny. Klient może wybrać metodę płatności spośród dostępnych na stronach internetowych Platformy Internetowej.

V. Postanowienia końcowe

 1. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Pełnomocnikiem, a Klientem, który nie jest konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sadowi właściwemu ze względu na siedzibę̨ Pełnomocnika.
 2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Warunkach mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.